Kurs specjalistyczny z zakresu techniki strzałowej dla osób kierownictwa i dozoru ruchu odkrywkowego zakładu górniczego
KURS DLA KIEROWNIKÓW STRZELANIA DŁUGIMI OTWORAMI
KURS DLA KIEROWNIKÓW DZIAŁU TECHNIKI STRZAŁOWEJ
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe
Kurs dla Społecznych Inspektorów Pracy
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Szkolenie z zakresu stosowania czynników chemicznych w zakładzie pracy
Szkolenia operatorów maszyn
Opracowania
Nadzory i audyty BHP
Grupa Ek's Polska
Regulamin szkoleń

Regulamin form kształcenia prowadzonych przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego zwanej dalej Firmą Grupa EK’s Polska

 1. Firma „Grupa EK’s Polska” prowadzi otwarte i zamknięte szkolenia bhp, seminaria oraz kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe i inne kursy zwane dalej formami kształcenia.
 2. Formy kształcenia są ogólnie dostępne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm.  
 1. Wszystkie formy kształcenia odbywają się w sali szkoleniowej w Boguszowie Gorcach przy ul. Kolejowej 3 lub w wynajętych salach konferencyjnych, w przypadku form zamkniętych również w miejscu wskazanym przez klienta.
 2. Formy kształcenia zamknięte są przygotowywane indywidualnie na zlecenie firmy. Program i harmonogram ustalany jest indywidualnie dla jej potrzeb.
 3. Kalendarz form kształcenia jest aktualizowany, umieszczony na stronie www.grupaekspolska.pl i dystrybuowany drogą mailową lub faxem.
 4. Firma „Grupa EK’s Polska” nie zwraca kosztów dojazdu i zakwaterowania uczestników form kształcenia.
 5. W przypadku organizacji formy kształcenia w siedzibie klienta lub innej wskazanej przez klienta lokalizacji „Grupa EK’s Polska” nie ponosi odpowiedzialności za jakość infrastruktury technicznej.
 6. Podstawą do uczestnictwa w formie kształcenia jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (e-mail, fax lub poczta) lub zawarcie indywidualnej umowy szkoleniowej pomiędzy firmą „Grupa EK’s Polska” a klientem.
 7. Uczestnicy kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe muszą spełniać wymogi określone prawem i podane w ofercie.
 8. Uczestnikiem kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe może być każda osoba, która wniesie 40% opłaty za kurs (zaliczkę) najpóźniej 3 dni przed datą jego rozpoczęcia. Pozostała część płatności musi być uiszczona najpóźniej do 4 dni przed zakończeniem kursu. Niedokonanie płatności w tym terminie może skutkować skreśleniem z listy uczestników kursu.
 9. Rezygnacja z udziału w kursie podnoszącym kwalifikacje zawodowe przyjmowana jest tylko w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta lub osobiście w biurze firmy).  W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w kursie do 4 dni przed terminem jego rozpoczęcia,  uczestnik nie poniesie żadnych kosztów. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w kursie na 3 lub mniej dni przed terminem kursu,  uczestnik poniesie koszt w wysokości zapłaconej zaliczki. Rezygnacja po rozpoczęciu kursu skutkuje koniecznością dokonania pełnej płatności za uczestnictwo w kursie.
 10. Płatności za formy kształcenia przyjmowane są za pośrednictwem przelewu bankowego na konto firmy „Grupa EK’s Polska” lub gotówką w biurze firmy.
 11. Całkowity zwrot kosztów za formy kształcenia przysługuje w przypadku ich odwołania przez firmę „Grupa EK’s Polska” z przyczyn leżących po stronie organizatora. Wówczas firma „Grupa EK’s Polska” zwróci pełną kwotę wpłaconą przez zgłaszającego w terminie 10 dni roboczych od daty odwołania i dołoży wszelkich starań, aby zorganizować je w najbliższym możliwym terminie.
 12. Firma „Grupa EK’s Polska”  zastrzega sobie prawo do zmian w programie, miejsca sali szkoleniowej, a także zmianę wykładowcy. Jednak zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o zmianie uczestnika formy kształcenia.
Jesteśmy członkiem:

 

     

 

Grupa Ek's Polska

  Siedziba firmy:
ul. Kossaka 38, 58-370 Boguszów Gorce

Biuro:
ul.Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych

  tel./fax: 074/844 19 81
telefon: 074/844 19 82

  e-mail: grupaekspolska@interia.pl

Grupa Ek's © 2014
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl